Wprowadzenie

 

Dysleksja rozwojowa to zespół zaburzeń objawiających się trudnościami w pisaniu i czytaniu. Występują one pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, odpowiedniej stymulacji środowiska oraz właściwego przebiegu nauczania szkolnego.  Są to zaburzenia specyficzne, czyli wybiórcze, o ograniczonym, bardzo wąskim zakresie.

Specyficzne trudności w nauce pisania i czytania, to zespół zaburzeń, na które składają się:

Dysleksja właściwa - specyficzne trudności w pisaniu,

Dysgrafia - trudności w osiągnięciu prawidłowego poziomu graficznego pisma,

Dysortografia - specyficzne trudności w pisaniu objawiające się popełnianiem różnego rodzaju błędów, w tym ortograficznych, pomimo znania zasad poprawnej pisowni.

Dyskalkulia to specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych, np. dodawaniu, mnożeniu.

W zakresie czytania symptomami dysleksji mogą być:

 • trudności z podziałem słowa na sylaby, złączeniem sylab w słowo;
 • przekręcanie wyrazów;
 • odczytywanie krótkich wyrazów od tyłu;
 • pomijanie, dodawanie wyrazów;
 • pomijanie lub ponowne odczytywanie linijek tekstu;
 • gubienie miejsca, w którym się czyta;
 • pomijanie interpunkcji;
 • niewłaściwa intonacja czytanego tekstu;
 • czytanie wolne, niepłynne, nierytmiczne;
 • niski poziom zrozumienia przeczytanego lub wysłuchanego tekstu;
 • trudności z wyszukaniem najważniejszych myśli w tekście;
 • problemy z zapamiętaniem informacji zawartych w przeczytanym lub wysłuchanym tekście.

W obszarze pisma o dysleksji mogą świadczyć:

 • nieprawidłowy chwyt narzędzi pisarskich;
 • zaburzenia tonusu mięśniowego dłoni, nadgarstka;
 • wolne tempo pisania;
 • za duże, za małe połączenia między literami, cyframi;
 • brak wiązania liter ze sobą;
 • pomijanie znaków diakrytycznych (kropka, haczyk) nad i pod literami;
 • deformowanie kształtu liter, cyfr;
 • nieczytelne pismo;
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie (inwersje) kolejności liter w wyrazie;
 • mylenie, zwierciadlane odwracanie liter, cyfr podobnie wyglądających;
 • zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony;
 • pismo lustrzane;
 • niewłaściwy dobór liter do zapisu głosek podobnych fonetycznie;
 • pisanie zgodne z wymową, a nie z ortografią;
 • niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter;
 • dodawanie, pomijanie, przestawianie kolejności wyrazów w zdaniu;
 • opuszczanie końcówek wyrazów;
 • zapisywanie wyrazów w różny sposób w tej samej pracy;
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji;
 • nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu w przestrzeni, problem z zachowaniem marginesu.

W odniesieniu do rysowania i wykonywania innych prac plastycznych dysleksję mogą oznaczać:

 • szybka, duża męczliwość ręki;
 • niska precyzja ruchów dłoni, palców;
 • słaba koordynacja oka i ręki;
 • rysunki uproszczone, schematyczne, pomijające detale;
 • zakłócenia proporcji elementów umieszczonych w pracy plastycznej;
 • niewłaściwe rozplanowanie, zaburzona kompozycja prac plastycznych;
 • błędny kierunek podczas rysowania i odtwarzania figur, wzorów.

W zakresie motoryki na dysleksję mogą wskazywać:

 • opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy;
 • niska sprawność i koordynacja ruchowa w zakresie motoryki dużej i małej;
 • ogólna niezgrabność ruchowa;
 • trudności z wykonaniem złożonych, sekwencyjnych czynności ruchowych – np. układów gimnastycznych, kroków tanecznych (dyspraksja).

W odniesieniu do pamięci objawami dysleksji mogą być:

 • trudności w zapamiętywaniu wierszyków, piosenek, nazw, nazwisk, dat, terminologii, numerów telefonów, adresów, liczb, tabliczki mnożenia;
 • problemy z zapamiętywaniem dłuższych, złożonych poleceń;
 • trudności z przypominaniem sobie znanych słów;
 • utrudnione zapamiętywanie nowych słów;
 • gubienie wątku podczas pisania wypracowań.

W aspekcie mowy i komunikacji werbalnej o dysleksji mogą świadczyć:

 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, słów;
 • przekręcanie, zmiana brzmienia trudnych, długich wyrazów;
 • problemy z poprawną wymową nowo poznanych słów;
 • błędy gramatyczne (agramatyzmy);
 • ograniczony zasób słownictwa czynnego;
 • trudności z budowaniem dłuższych, złożonych wypowiedzi;
 • zaburzone rozumienie mowy w hałasie.

Opis usługi

Diagnoza dysleksji rozwojowej służy określeniu:

 • rodzaju dysleksji,
 • obszarów, w których występują zaburzenia,
 • stopnia nasilenia zaburzeń,
 • kierunku korygowania zaburzonych funkcji.

Przebieg diagnozy

Podczas pierwszej wizyty diagnostycznej terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem dotyczący historii rozwoju dziecka. Prosimy aby na to spotkanie przygotować dokumentację dziecka dotyczącą jego stanu zdrowia (pobyty        w szpitalu, wykonywane wcześniej badania, itp.). Prosimy również o informację czy dziecko  było już diagnozowane psychologicznie lub pedagogicznie. 

Następny etap diagnozy to przeprowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych w celu określenia poziomu rozwoju poszczególnych funkcji z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych. Wyniki badań posłużą do opracowania opinii. Obszerna opinia zawiera wyniki surowe i przeliczone, interpretacje, wskazania obszarów do terapii i zalecenia dla rodziców. Najczęściej na diagnozę składają się 2 wizyty. (wizyta diagnostyczna - 30min + badanie psychologiczne - 2h, badanie pedagogiczne - 2h). Czas przygotowania opinii, to około 2 tygodnie. Odbiór opinii odbywa się w Rejestracji lub na krótkiej bezpłatnej konsultacji.

Cennik:

Diagnoza trudności w uczeniu się

600zł /4h (diagnoza psychologiczna + diagnoza pedagogiczna)

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

 • Mgr Hanna Gawonicz - psycholog
 • Mgr Joanna Przybylska - pedagog

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska