Wprowadzenie

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, z zastosowaniem odpowiednich metod i technik, skierowane na zlikwidowanie lub zmniejszenie trudności i opóźnień w nauce, jak również zaburzeń w zachowaniu. Oddziaływania te są szczególnie istotne na początku kariery szkolnej dziecka, zapobiegają bowiem niepowodzeniom w nauce, wynikającym z problemów z czytaniem, pisaniem, liczeniem i z innych szkolnych umiejętności.

Zajęcia z terapii pedagogicznej skierowane są do dzieci:

 •  o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
 • z problemami w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • ujawniających problemy z nauką pisania i czytania,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Porażki na gruncie szkolnym przyczyniają się spadku samooceny dziecka. To zaś może generować problemy wychowawcze, emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwość stabilnego rozwoju  poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Terapię prowadzi specjalista mający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Opis usługi

Zajęcia z terapii pedagogicznej służą:

 • stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • eliminowaniu niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Przebieg terapii

Pierwszym krokiem jest diagnoza przejawów i przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka. Jest to również analiza dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej dziecka (opinia z wykonanych badań psychologiczno - pedagogicznych, itp.). Następnym krokiem jest opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem. W przypadku zajęć grupowych jest to plan pracy na zajęciach z grupą. Na jego podstawie przeprowadzane są oddziaływania terapeutyczne. 

Warto pamiętać, że najlepsze efekty przynosi systematyczna praca z dzieckiem kontynuowana również w środowisku domowym. 

Cennik:

Terapia pedagogiczna

120zł /45 minut

Terapia pedagogiczna

150 /60 minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

 • mgr Danuta Czekała - oligofrenopedagog, terapeuta ręki
 • mgr Weronika Kolarczyk - oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningów umiejętności społecznych
 • mgr Beata Androsz - oligofrenopedagog, tyflopedagog, certyfikowany trener treningów umiejętności społecznych

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska