Wprowadzenie

Proces diagnostyczny dziecka kończy się wydaniem opinii        z zaleceniami, sporządzonej przez specjalistów badających dziecko. Opinia może być również sporządzona w trakcie lub po zakończeniu oddziaływań terapeutycznych.

Poradnia wydaje również zaświadczenia potwierdzające realizację przez pacjenta procesu diagnostycznego lub terapeutycznego na terenie placówki.

W Poradni działa zespół opiniujący powoływany  przez Dyrektora Poradni. W skład zespołu wchodzą:

 1. psycholog,
 2. pedagog,
 3. logopeda,
 4. inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. Odroczenia dziecka przedszkolnego od obowiązku szkolnego,
 2. Stwierdzenia u dziecka specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 3. Potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz dostosowania warunków i metod pracy do możliwości dziecka (logopedyczne, SI),
 4. Opinie psychologiczno – pedagogiczne o poziomie funkcjonowania dziecka,
 5. Innego rodzaju opinie, w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu.

Opracowanie i wydawanie opinii odbywa się w oparciu o stosowne przepisy oświatowe.

 

!UWAGA!

Opinie z naszej Poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach oraz na egzaminach zewnętrznych.

Opis usługi

Wystawianie opinii oraz zaświadczeń

 • po zakończeniu procesu diagnostycznego,
 • w trakcie oddziaływań terapeutycznych,
 • po zakończeniu oddziaływań terapeutycznych.

Przebieg diagnozy

Podczas pierwszej wizyty diagnostycznej terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem dotyczący historii rozwoju dziecka. Prosimy aby na to spotkanie przygotować dokumentację dziecka dotyczącą jego stanu zdrowia (pobyty        w szpitalu, wykonywane wcześniej badania, itp.). Prosimy również o informację czy dziecko  było już diagnozowane psychologicznie lub pedagogicznie. 

Następny etap diagnozy to badanie dziecka z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych. Wyniki badań posłużą do opracowania opinii. Obszerna opinia zawiera wyniki surowe i przeliczone, interpretacje, wskazania obszarów do terapii i zalecenia dla rodziców. Najczęściej na diagnozę składają się 3 wizyty. Czas przygotowania opinii, to około 2 tygodnie. Odbiór opinii odbywa się w Rejestracji lub na krótkiej bezpłatnej konsultacji.

Cennik:

Zaświadczenie

40zł - 50zł

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi diagnozy?

 • mgr Hanna Gawinicz - psycholog
 • mgr Joanna Przybylska - pedagog
 • mgr Jolanta Cichecka - oligopedagog, terapeuta ręki
 • mgr Beata Androsz - oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, certyfikowany trener TUS
 • mgr Klaudia Gącik - rehabilitant, terapeuta SI
 • mgr Joanna Gorniok - rehabilitant, terapeuta SI
 • mgr Ewa Kwaśniok - neurologopeda
 • mgr Weronika Syniawa - neurologopeda
 • mgr Klaudia Smolorz-Roksela - psycholog
 • mgr Ewa Hammer - rehabilitant, terapeuta SI
 • mgr Jagoda Siedlecka - rehabilitant, terapeuta SI
 • mgr Weronika Kolarczyk - oligofrenopedagog, terapeuta SI, certyfikowany trener TUS

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska