WWR:

Wprowadzenie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to określenie kompleksowych, wielospecjalistycznych oddziaływań skierowanych w stronę dzieci, u których wykryte zostały nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej sfery (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej). Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Realizację WWRD reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)

Zasady organizacji WWRD

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora poradni, gdzie będzie się ono odbywało.
  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w ośrodku Terapia są to: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo) i tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi z niedowidzeniem)
  • psycholog
  • logopeda, neurologopeda
  • terapeuta SI
  • rehabilitant

Jakie kroki powinien podjąć rodzic, aby jego dziecko było objęte programem WWRD?

Krok 1 – zgłoszenie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
Krok 2 – zgłoszenie do naszej poradni TERAPIA wraz z opinią o potrzebie WWRD wydaną przez publiczną poradnię oraz złożenie wniosku o realizację zajęć WWRD przez poradnię TERAPIA
Krok 3 – Realizacja bezpłatnych zajęć WWRD przez zespół terapeutów Poradni TERAPIA w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb i możliwości rodziców, dziecka i terapeutów.
Uwaga!
Opinia o potrzebie WWRD wydana przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przed 1 lutym 2017 r. zachowuje swoją moc i jest podstawą zapewnienia bezpłatnych zajęć terapeutycznych w naszej placówce do momentu pójścia dziecka do szkoły.

Zajęcia WWRD są w 100% finansowane przez MEN

Opis usługi

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka służy:

 • Korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych,
 • Stymulowaniu zaburzonych sfer rozwojowych dziecka,
 • Wspomaganiu ogólnego rozwoju dziecka,
 • Wspieraniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Zadania Zespołu WWRD funkcjonującego w Poradni Terapia

Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
 • pracę zespołu koordynuje dyrektor poradni albo upoważniony przez niego nauczyciel (specjalista).
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Cennik:

100% refundacji

Kto prowadzi?

 • mgr Jolanta Cichecka - oligopedagog, terapeuta ręki
 • mgr Beata Androsz - oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, certyfikowany trener treningów umiejętności społecznych
 • mgr Ewa Kwaśniok - logopeda, neurologopeda, surdologopeda
 • mgr Weronika Syniawa - logopeda, neurologopeda
 • mgr Magdalena Bracik-Michałek - psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Dominika Stasiak - logopeda, neurologopeda
 • mgr Klaudia Smolorz-Roksela - psycholog, psychterapeuta, chwilowa przerwa w świadczeniu usług
 • mgr Marta Sominka - logopeda, neurologopeda

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska