Wprowadzenie

 

Czym jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna, inaczej stosowana analiza zachowania, oparta została o podstawowe procesy uczenia się. Jej podstawowym celem jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Terapia behawioralna wykorzystuje się również w celu rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka, a także w celu poprawy koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci.

Stosowana analiza zachowania, inaczej ABA (Applied Behavioral Analysist), jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem. Opiera się na zastosowaniu ściśle określonych technik, tj. "pozytywne wzmacnianie", które mają na celu:

 • wyuczenie pożądanych sposobów zachowania się - rozwijanie zachowań deficytowych, np. naśladowanie, motywacja do pracy, mowa, samoobsługa, okazywanie uczuć, itp.),
 • wygaszanie zachowań niepożądanych (np. autodestrukcyjnych, autostymulacyjnych, agresywnych, zakłócających codzienne funkcjonowanie dziecka),
 • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie (czyli utrwalanie pożądanego sposobu zachowania, które następnie pojawia się w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, w obecności różnych osób).

Dla kogo?

Stosowana analiza zachowania przynosi duże rezultaty w pracy z dziećmi:

 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • przejawiającymi problemy w komunikowaniu się,
 • mających problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności,
 •  przejawiającymi trudne zachowania wpływające na ichfunkcjonowanie (np. napady złości, agresja słowna i fizyczna, samouszkadzanie się, zachowania stereotypowe)

Opis usługi

Terapia behawioralna służy:

 • uczeniu nowych, deficytowych zachowań i umiejętności,
 • rozwijaniu pozytywnych wzorów zachowań i regukowaniu zachowań niepożądanych,
 • rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejetności związanych z samodzielnością dziecka,
 • nabywaniu umiejętności poznawczych (uczenie się, mowa, pamięć, itp.)
 • generalizowaniu nabytych umiejętności (utrwalanie, przenoszenie na nowe środowisko i osoby).

Przebieg terapii

Terapię poprzedza wizyta diagnostyczna pozwalająca ocenić ogólne funkcjonowanie dziecka: zachowania deficytowe, dobrze rozwinięte umiejętności, itp. Istotny jest wywiad z rodzicem, jak również analiza dostarczonej dokumentacji medycznej i psychologiczno - pedagogicznej dziecka. Na podstawie powyższych informacji ustalany jest indywidualny plan terapii dziecka. Oddziaływania terapeutyczne koncentrują się na nauce pojedynczych umiejętności, które zostaną uznane za najbardziej deficytowe lub konieczne do pracy. Terapia odbywa się we współpracy z rodzicami dziecka. 

 

 

Cennik:

Cena za jedną wizytę

70zł /45minut

Opinia - 1 specjalista / dodatkowy specjalista

100zł / +30zł

Kto prowadzi?

 • Psycholog

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

TERAPIA
Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska